Månadsarkiv: november 2011

Om Husby strukturplan

Vänsterpartiets uppfattning är att järvaborna bestämt och under stor enighet avvisar
alla försök att riva upp trafiksepareringen i området. I snart fyra år har stadens
tjänstemän och några politiker upprepat mantrat ”bryt trafiksepareringen där det gör
nytta”, men ingen har kunnat förklara nyttan. Man har ifrån planerarna uttalat att man
vill skapa ”spännande möten mellan människor och bilar” (ur Vision Järvalyftet).
Nyligen har mer än hälften av landets grundskolerektorer uttryckt stark oro för barns
liv och hälsa, eftersom oroliga föräldrar skjutsar sina egna barn i bil till skolorna och
på det sättet sätter andra barns liv på spel. Vi tror inte på ”spännande möten mellan
människor och bilar”!

Förslaget att fylla upp bilgatorna i nivå med bostäder och gång- och cykelvägar är
ogenomtänkt. Husby är så kuperat att bussarna vintertid skulle få svårt att ta sig fram
på Norgegatans nyskapade branta backar.

Husby är ett av Stockholms mest tätbefolkade områden. 2007 ville Svenska bostäder
riva hus för att glesa ut bebyggelsen, 2008 fanns planer på att riva hundratals
hyreslägenheter för att ersätta dem med radhus och bostadsrätter. Nu förelås nya hus
bland befintliga bostäder. En viss förtätning genom att bygga på parkeringshus/platser
eller tömda barnstugors mark kan vara lämpligt men en förtätning innebär fler
människor i området och då måste infrastrukturen ses över och anpassas efter detta.

Vi ställer oss delvis frågande till förslaget att bygga ett nytt kulturhus i Husby. Det
finns redan ett kulturhus, Husby Träff. Sedan kommunen under Alliansens styre slutat
svara för drift och verksamhet i Husby Träff, har idag Röda korset en social
verksamhet i huset. Den går med stort underskott. I dagarna överväger Röda korset
att dra sig ur, bland annat för att man emotser konkurrens från det föreslagna nya
kulturhuset. Om kommunen i stället för att rusta upp och använda Husby Träff skulle
bygga ett nytt kulturhus, begär vi att kommunen omedelbart garanterar den
nedläggning hotade verksamheten i Husby Träff fram till att ett nytt kulturhus står
färdigt. Vi begär också garantier för att kommunen finansierar ett nytt kulturhus så att
husbyborna och det lokala föreningslivet kan hyra samlingslokaler där till rimliga
priser.

Hyreshöjning av lägenheter på grund av t.ex. stambyte av badrum/kök och annan
upprustning ska normalt ske med max ca 600-800 kr och inte mer.

Det är bostadsbolagen som ska stå för energibesparing och inte hyresgästerna.
Vänsterpartiet vill också att man respekterar färgsättningen så att inte hela Husby blir
ljusgrått.

För mer info
Leo Ahmed(V)
Ordförande
Vänsterpartiet Kista
Mobil: 0762721439
E.post: [email protected]

Vänsterpartiet Kista
Senaste kommentarer