Uncategorized

Om Husby strukturplan

Vänsterpartiets uppfattning är att järvaborna bestämt och under stor enighet avvisar
alla försök att riva upp trafiksepareringen i området. I snart fyra år har stadens
tjänstemän och några politiker upprepat mantrat ”bryt trafiksepareringen där det gör
nytta”, men ingen har kunnat förklara nyttan. Man har ifrån planerarna uttalat att man
vill skapa ”spännande möten mellan människor och bilar” (ur Vision Järvalyftet).
Nyligen har mer än hälften av landets grundskolerektorer uttryckt stark oro för barns
liv och hälsa, eftersom oroliga föräldrar skjutsar sina egna barn i bil till skolorna och
på det sättet sätter andra barns liv på spel. Vi tror inte på ”spännande möten mellan
människor och bilar”!

Förslaget att fylla upp bilgatorna i nivå med bostäder och gång- och cykelvägar är
ogenomtänkt. Husby är så kuperat att bussarna vintertid skulle få svårt att ta sig fram
på Norgegatans nyskapade branta backar.

Husby är ett av Stockholms mest tätbefolkade områden. 2007 ville Svenska bostäder
riva hus för att glesa ut bebyggelsen, 2008 fanns planer på att riva hundratals
hyreslägenheter för att ersätta dem med radhus och bostadsrätter. Nu förelås nya hus
bland befintliga bostäder. En viss förtätning genom att bygga på parkeringshus/platser
eller tömda barnstugors mark kan vara lämpligt men en förtätning innebär fler
människor i området och då måste infrastrukturen ses över och anpassas efter detta.

Vi ställer oss delvis frågande till förslaget att bygga ett nytt kulturhus i Husby. Det
finns redan ett kulturhus, Husby Träff. Sedan kommunen under Alliansens styre slutat
svara för drift och verksamhet i Husby Träff, har idag Röda korset en social
verksamhet i huset. Den går med stort underskott. I dagarna överväger Röda korset
att dra sig ur, bland annat för att man emotser konkurrens från det föreslagna nya
kulturhuset. Om kommunen i stället för att rusta upp och använda Husby Träff skulle
bygga ett nytt kulturhus, begär vi att kommunen omedelbart garanterar den
nedläggning hotade verksamheten i Husby Träff fram till att ett nytt kulturhus står
färdigt. Vi begär också garantier för att kommunen finansierar ett nytt kulturhus så att
husbyborna och det lokala föreningslivet kan hyra samlingslokaler där till rimliga
priser.

Hyreshöjning av lägenheter på grund av t.ex. stambyte av badrum/kök och annan
upprustning ska normalt ske med max ca 600-800 kr och inte mer.

Det är bostadsbolagen som ska stå för energibesparing och inte hyresgästerna.
Vänsterpartiet vill också att man respekterar färgsättningen så att inte hela Husby blir
ljusgrått.

För mer info
Leo Ahmed(V)
Ordförande
Vänsterpartiet Kista
Mobil: 0762721439
E.post: [email protected]

 1. Arne Lundborg tillika ordförande i Brf Lofoten skriver:

  Strukturplanen bör förpassas till stadsbiblioteket så framtida medborgare kan se den totala stupiditet och maktfullkomlighet som rådde innom politiken under början på 2000talet! Man tar överhuvud ingen som helst hänsyn till de boende som kommer att drabbas av den föreslagna Husby Alle´gata ca 300 familjer kommer att få sin bendemiljö totatlt förstörd med buller, avgaser och förstörd närmiljö.
  Jag kan ej heller göra en reflektion över det totala vansinnet, dels har man någon konstig ide´om att man skall kunna konkurera med Kista centrum, man har för avsikt att förstöra och riva befintlig skola samt daghem bara för att man fått för sig att man ”Måste” dra en gata där.
  erbjuda drabbande boende nytt boende hur tänker man förfara med de 1000 bostadsrätter som blir direkt drabbade kommer man lösa in dessa till marknadsvärde eller struntar politikerna i dessa ( vilket man i och försig redan idag verkar göra, då man konsekvent struntar i att underhålla den angränsande mark och de parkvägar runt föreningarna).
  Att man dessutom ej har involverat bostadsrättsföreningarna i det förberedande arbetet överhuvudtaget ej informerat eller begärt yttrande från dessa är närmast att se som ett hån.
  Mitt förslag:
  Riv upp och förpassa stukturplanen till närmaste papperskorg!
  Tag tillvara den mångkulturella populationen i området genom att:
  I husby centrum på endera den södra eller norra parkeringsplatsen låta uppföra en internationell saluhall där alla etniska grupper ges utrymme att saluföra sin matkultur.
  göra om den idag rivningshotatde dalhagsskolan till ett aktivitetshus, den borde vara utmärkt att nyttja för tex. Husby träff, man kan upplåta flera klassrum till mindre föreningar som idag saknar egen lokal, ge ungdommarna plats att träffas, gymnastiksalen kan nyttjas för olika sportaktiviteter.
  Man kan bygga en återvändsgata mellan skolan och Ndarosgatan ner till rondellen på hanstavägen, låta upprusta de idag befintliga gångvägarna och låta anlägga cykelbanor på sidan om dessa.
  De små grönområden som fortfarande finns kvar i denna del av Husby bör ej röras då behövs som ett inslag i stadsdelen.
  Husby är inte och kommer alldrig bli en del av innerstaden

Skriv en kommentar